Tarnetingimused

Aktaprint OÜ juhindub Eesti Trüki- ja Pakenditööstue Liidu Üldistest Tarnetingimustest
(kinnitatud ETPL volikogu poolt 15.04.2016)

1. Mõisted

Tarnetingimused – Tingimused, millega reguleeritakse Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmeteteenuste ja toodete müügitingimusi ning poolte õigusi ja kohustusi.
Teostajad – ETPL-i liikmed.
Tellijad – ETPL-i liikmetelt töid, tooteid ja teenuseid tellivad füüsilised ja juriidilised isikud.
Pool või Pooled – Teostaja ja Tellija või koos Teostaja ja Tellija.
Tööd – Tööd, tooted ja teenused, mida Tellija tellib Teostajalt.
Pakkumine – Võlaõigusseaduse mõistes pakkumus (ofert). Pakkumus (ofert) on lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja (oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.
Tellimus – Võlaõigusseaduse mõistes nõustumus. Nõustumus (aktsept) on otsese tahteavaldusega võimingi teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping.

Kui Tellija ja Teostaja vahel sõlmitavas lepingus ei kehtestata teisiti, siis lähtuvad Teostaja ja Tellijakäesolevatest Tarnetingimustes kehtestatud tingimustest. Tarnetingimuste ja erikokkulepete vastuolu korraljuhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepe, millega pooled kalduvad kõrvale Tarnetingimustes sätestatust, peab olema sõlmitud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vorminõudetäitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.

2. Pakkumine ja hind

2.1. Pakkumine peab olema esitatud kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkumine kehtib 30 päeva selle esitamise kuupäevast arvates, väljaarvatud juhul kui pakkumises ei ole teisiti märgitud.
2.2. Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo Teostajat, vaidvastust loetakse Tellija vastupakkumiseks.
2.3. Pakkumisega nõustumise ehk Tellimuse edastab Tellija Teostajale kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.
2.4. Kui Teostajalt tellitakse makette või näidiseid, mis ei mahu tavapärase pakkumise raamidesse, on Tellijakohustatud hüvitama Teostaja poolt nendega seoses kantud kulud (vastavalt hinnakirjale või töödeteostamiseks koostatud kalkulatsioonile) ka juhul, kui Tellija loobub tellimusest.
2.5. Pakkumise sisu on konfidentsiaalne ja Pooltel ei ole õigust seda oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada.
2.6. Pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on Pooleomand ja teisel Poolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega neid kolmandateleisikutele avaldada (va. juhul, kui Tööde valmistamiseks on vajalik alltöövõtja kasutamine).
2.7. Pakkumisele nõusoleku andmisega ehk Tellimusega loetakse Poolte vahel leping sõlmituks. Tingimusteosas, mis pakkumises ei sisaldu, juhinduvad Pooled käesolevatest Tarnetingimustest, väljaarvatud kuikokkulepitud ei ole teisiti.
2.8. Pakkumine peab sisaldama hinda ja maksetingimusi. Pakkumises märgitakse, kas hind sisaldab käibemaksu või mitte. Pakkumises peavad olema märgitud tööde valmimise tähtaeg ning tarne- jaladustamise tingimused.
2.9. Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada põhjendatud lisakulutusi, kui kõnealuste põhjusteilmnemisel on Tellijat viivitamatult teavitatud ja Tellija ei ole lisakulutustele koheselt vastu vaielnud.2.10. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis korraldab Tööde transpordi Tellija ning kannab transpordi jaladustamisega seotud kulud.

3. Tööde teostamine, üleandmine ja vastuvõtmine

3.1. Tööde teostamisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduse vastavatest sätetest.
3.2. Tellija on kohustatud Töö vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas. Kui Tellija eeltoodud kohustust rikub,on Teostajal õigus nõuda vastavate kulude hüvitamist. Kui Tellija ei võta kokkulepitud tähtajaks Tööd vasturohkem kui 90 kalendripäeva jooksul, on Teostajal õigus Töö utiliseerida ning nõuda Tellijalt tekkinud kahjuhüvitamist.
3.3. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine (v.a. punktis 3.2. toodud juhul) toimub üleandmise-vastuvõtmise aktivõi saatelehe allkirjastamisega Poolte poolt. Tööde üleandmine Tellijale loetakse toimunuks ka juhul, kui Tellija ei ole Tööd vastu võtnud või üleandmise-vastuvõtmise akti / saatelehte allkirjastanud 5 päevamöödumisel Töö kokkulepitud vastuvõtmise ajast alates.

4. Poolte vastutus. Pretensioonid

4.1. Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eestdokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest(saamata jäänud, tulu, majandustegevuse häiritus vms).
4.2 Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult lepingus märgitud aadressile või selle puudumiselregistrijärgsele aadressile. Pretensiooni võib esitada ka e-kirja teel lepingus märgitud e-posti aadressile.Vaidluse korral peab pretensiooni esitamist tõendama pretensiooni esitaja. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Tellija hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest või selle toimunukslugemist vastavalt Tarnetingimuste punktile 3.3.
4.3. Lepingutingimustele mittevastavad Tööd tagastab Tellija Teostajale Poolte kokkuleppel või Teostajanõudmisel 14 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest. Tagastatavad Tööd antakse Teostajale üleaktiga (edaspidi Tagastusakt), millele märgitakse tagastamise põhjus ning mis Poolte poolt allkirjastatakse.Tagastusakti allkirjastamine ei ole käsitletav Teostaja nõustumisena Töö puuduste osas. Kui Teostaja einõustu Tellija pretensiooniga, siis teatab ta sellest Tellijale kolme päeva jooksul Tagastusaktileallakirjutamisest arvates. Sel juhul lepivad Pooled kokku vaidluse lahendamises vastavalt punktile 4.6.
4.4. Teostaja ei vastuta Tööde lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Tellija poolt saadetudmaterjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulised erinevused Poolte vahel kokku lepitudTööde tulemusest ei anna Tellijale alust lepingust taganemiseks ega lepingu ülesütlemiseks.
4.6 Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensioonidega Tööde mittevastavuse osas, siis tellivad Pooledekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt (pöördutakse ETPL Ekspertkomisjoni poole, kelle koosseis onvastuvõetav mõlemale poolele). Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud pool. Ekspertarvamuson Pooltele lõplikult siduv ja ei kuulu vaidlustamisele.
4.7. Teostaja ja Tellija vaheliste erimeelsuste kokkuleppe võimatuse korral lahendatakse erimeelsusedkohtus.

5. Vääramatu jõud

5.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttestlähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks võitakistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled streiki, tööseisakut,tulekahju vms takistust.
5.2 Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele poolele esimeselvõimalusel teatama.

6. Viivitused lepingu täitmisel, erinevused kokkulepitud tiraažis

6.1. Kui Teostaja ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vmstakistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult Tellijat.Sellisel juhul on Tellijal õigus lepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates teavituse saamisest. Kui Tellija eitagane lepingust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja või lepingu tähtaeg pikeneb automaatselt takistusele kulunud ajavahemiku ulatuses.
6.2. Kui punktis 6.1. nimetatud takistus muudab lepingu täitmise Teostaja jaoks ebamõistlikult koormavaksvõi kulukaks, siis on Teostajal õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisest teatab Teostaja Tellijale Tarnetingimuste punktis 4.2. kehtestatud viisil. Nimetatud juhul ei ole Tellijal õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, ent Teostaja kohustub tagastama Tellijale kõik viimase poolt Tööde teostamiseks Teostajale üleantud materjalid. Selle võimatuse korral hüvitab Teostaja materjalide maksumuse.
6.3. Kui Töö näol on tegemist trükisega, võib tegelik trükiarv erineda algselt kokkulepitust 2% ulatuses.Tegeliku tiraaži ja kokkulepitud tiraaži vahe eest tasumine toimub vastavalt Pakkumises toodud tingimustele.Nõuetele mittevastavate üksikute eksemplaride mittevastavus ei too kaasa kogu tiraaži mittevastavakslugemist.

7. Maksetingimused

7.1. Tööde hinnas lepivad Pooled kokku Pakkumises. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis esitab Teostaja koos Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga Tellijale arve kokkulepitud maksetähtajaga võikokkuleppe puudumisel Teostaja poolt määratud tähtajaga.
7.2. Tellija peab Töö eest tasuma Poolte poolt kokkulepitud tingimustel ja viisil. Kui Teostaja nõuab Tellijalt hinna tasumist osaliselt või tervikuna ettemaksuna, siis märgitakse see Pakkumises. Kui maksetingimused eiole Pakkumises märgitud, lepitakse need kokku eraldi. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis on Teostajal õigus nõuda maksetega viivitamise korral Tellijalt viivist 0,25% päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 kalendripäeva on Teostajal õigus nõuda ja Tellijalkohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% päevas iga viivitatud kalendripäevaeest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid ja kulutused, teises järjekorrasviiviseid ning viimasena põhivõlgnevus.
7.3. Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või tasumises osade kaupa, siis jääb Tööde omandiõigus Teostajale seniks, kuni Tööde eest pole täielikult tasutud. Tasumise tagamiseks on Teostajal pandiõigustema valduses olevatele Tellija vallas asjadele (maketid, materjalid jms).
7.4 Kui Tellija viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on Teostajal õigus loovutada nõue Tellija vastukolmandatele isikutele. Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija.
7.5. Tellijapoolsete kohustuste täitmine on tagatud kogu Tellija varaga sh tulevikus tekkiva varaga.

8. Omandiõigus ja autoriõigus

8.1.Teostaja poolt Tööde teostamiseks ja vahetulemuste jaoks hangitud töövahendid, arvutiprogrammid,trükiplaadid jms on Teostaja omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist Tellijale üle.
8.2. Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui toote eest läheb Tellijale üle alates Tööde üleandmisehetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleksvastavalt lepingule pidanud võtma Tööd vastu. Omandiõigus Töödele läheb Tellijale üle siis, kui kogukokkulepitud hind (samuti võimalikud viivised ning ladustamsis kulud) on Tellija poolt tasutud, juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
8.3 Tellija vastutab selle eest, et Tööde teostamisega seoses sõltuvalt Tellijast ei rikutaks kolmandate isikuteõigusi.
8.4. Tööde teostamiseks Tellija poolt Teostajale üle antud materjalid on Tellija omand. Materjalid, mida Teostaja ei kasutanud otseselt Töö teostamiseks, tagastab Teostaja pärast Tööde üleandmist Tellijale (v.a.Tarnetingimuste punktis 7.3. toodud juhul). Juhul kui Tellija soovib, et Teostaja kindlustaks nimetatudmaterjalid, siis kohustub Teostaja seda tegema tingimusel, et Tellija tasub kindlustamisega seotud kulud.

9. Muud sätted

9.1. Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride(edaspidi Säilituseksemplarid) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele, siis valmistab Teostaja Säilituseksemplarid Tellija kulul lisaks lepingus märgitud tiraažile ning edastab need Tellija kululvastavatele asutustele. Säilituseksemplaride valmistamise hind sisaldub Teostaja Pakkumises.
9.2 Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud teostatud Tööde algmaterjali (trükifaili) loovutamise kohustus vastavatele asutustele on Tellijal, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.